دوره های آموزشی


استرس ریشه همه بیماری‌ها است. مدیریت استرس عبارت است از آموختن یک رویکرد روانشناختی تازه و نگرشی نوین به زندگی. این امر چالشی حقیقی است اما مقابله با استرس با بهره‌گیری از یوگا بسیار آسان‌تر است.

با کمک کشش‌های ساده و حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و شیوه‌های تن‌آرامی یوگا می‌توانید تنش‌ها را از جسم و روان خود بزدایید. برنامه سه ماهه یوگا برای تنش‌زدایی در این مرکز به دو بخش تقسیم می‌شود و برای همگان در هر سن و وضعیت بدنی مناسب است.