مرکز یوگا


کرالا یکی از خوبی های این مرکز این است که افراد صاحب سبک و قدیمی در این رشته، آن را اداره می کنند. هر کسی از آماتور تا حرفه ای می تواند در کلاس های این مرکز شرکت کند.