معرفی کتاب یوگا و آرتروز


کتاب حاضر نگاهی علمی و کاربردی به آرتروز و بیماری های مرتبط می اندازد و آموزش های علمی و عملی لازم را به منظور پیشگیری و درمان برای مفاصل مختلف بدن ارائه می کند. کتاب، علاوه بر فصل های کامل در شرح انواع آرتروز، با تصاویر گویا و توضیحات کامل نحوه درمان با انجام حرکات را نیز مشخص می کند.